SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal PacjentaZaloguj się Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowyonline
contrast icon font size icon
Ogłoszenia obraz

Ogłoszenia

piątek 7 czerwca, 2024

Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na świadczenie usług protezowania słuchu

Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Przedmiotem konkursu jest najem lokalu użytkowego usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie.  Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 14,8 m2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności – protezowanie słuchu.

Termin składania ofert konkursowych upływa dnia: 24.06.2024r o godz. 12:00

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z czytelnym oznaczeniem „NIE OTWIERAĆ do dnia 24.06.2024r. do godz. 12.30, oferta w konkursie na najem lokalu użytkowego w przychodni przy ul. Romera 4”.

Aktualizacja dokumentów w dniu 12.06.2024r. poprawiono omyłki pisarskie w dokumentach:

– Ogłoszenie,

– Formularz ofertowy

Aktualizacja treści ogłoszenia w dniu 21.06.2024r.
Zmodyfikowano treść ogłoszenia dodając punkt: ” W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty Zakład dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny za 1m2″.

 

czwartek 6 czerwca, 2024

Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu stomatologii SPZOZ.U.ZAP.4296.2024

Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni użytkowej usytuowanej w przychodni Zakładu przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Lokal przeznaczony jest na świadczenie usług stomatologicznych. Powierzchnia najmu wynosi 49,45 m².

Okres najmu – do 3 lat.

Termin składania ofert konkursowych upływa dnia: 21.06.2024r o godz. 10:30

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z czytelnym oznaczeniem „NIE OTWIERAĆ do dnia 21.06.2024r. do godz. 11:00, oferta w konkursie na najem powierzchni użytkowej w przychodni przy ul. Romera„.

czwartek 6 czerwca, 2024

Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej SPZOZ.U.ZAP.4297.2024

Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Przedmiotem konkursu jest najem lokalu użytkowego usytuowanego w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 110,71m2. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności w postaci apteki ogólnodostępnej.

Termin składania ofert konkursowych upływa dnia: 21.06.2024r o godz. 8.30.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z czytelnym oznaczeniem „NIE OTWIERAĆ do dnia 21.06.2024r. do godz. 9.00, oferta w konkursie na najem lokalu użytkowego w przychodni przy ul. Romera 4”.

czwartek 6 czerwca, 2024

Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej

Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni użytkowej usytuowanej w przychodni przy ul. Romera 4 w Warszawie.

Powierzchnia użytkowa lokali wynosi 97,10 m² (w tym: gabinety nr 2,3,4 o łącznej powierzchni 43,60 m² oraz powierzchnie pomocnicze: gabinety 25 i 27, rejestracja i wc o łącznej powierzchni – 53,50 m²). Lokale przeznaczone są na świadczenie usług Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

Termin składania ofert konkursowych upływa dnia: 21.06.2024r o godz. 9.30.

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z czytelnym oznaczeniem „NIE OTWIERAĆ do dnia 21.06.2024r. do godz. 10.00, oferta w konkursie na najem lokali użytkowych w przychodni przy ul. Romera 4”

poniedziałek 18 marca, 2024

Zaproszenie do składania ofert

SPZOZ.U/PIR/2248/2024

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 zaprasza do składania ofert na prowadzenie działań profilaktycznych: konsultacji i badań diagnostycznych dla uczestników pikniku ” Na Zdrowie” organizowanego przez Urząd Dzielny Ursynów, który odbędzie się 23 marca 2024 roku al.KEN 61.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 19, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 33 44 610 wew. 105

Oferty należy składać do dnia 21.03.2024 roku do godz. 12.00 na adres email: marketing@zozursynow.pl.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Dymińska.

środa 28 lutego, 2024

Konkurs ofert na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 ogłasza konkurs na:

 Realizację programu promocji zdrowia organizowanego p.n. „Zdrowy Uczeń na terenie Dzielnicy Warszawa-Ursynów.

Nr sprawy: SPZOZ.U.NP/1647/2024

Oferty należy składać do dnia 8 marca 2024 roku do godziny 13:00 osobiście w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora gab. nr 1.

 

Aktualizacja z dnia 12.03.2024 – dodanie załącznika nr 5 – Zawiadomienie

poniedziałek 18 grudnia, 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EMG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań  elektromiograficznych

 

Numer sprawy = SPZOZ.RUM.8665.2023

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 22, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym
do kontaktu z oferentami jest Marta Karolczak tel. 22 334 46 15

Czas trwania umowy 3 lata od dnia jej zawarcia.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i szczegółowych warunków konkursu ofert

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych
w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 8 stycznia 2024 r. do godziny 8:30 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursu.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

Warszawa, dnia 18 grudnia 2023 r.

Dyrektor SPZOZ Warszaw-Ursynów

czwartek 7 grudnia, 2023

Sprzedaż używanych urządzeń i aparatów medycznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów informuje, że prowadzone jest postępowanie w formie negocjacji sprzedaży urządzeń i aparatów medycznych stanowiących własność Zakładu.

wtorek 21 listopada, 2023

Sprzedaż używanych urządzeń i aparatów medycznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów informuje, że prowadzone jest postępowanie w formie negocjacji  sprzedaży  urządzeń i aparatów  medycznych stanowiących  własność Zakładu.

 

Zainteresowani mogą umówić się na osobiste  obejrzenie urządzeń i aparatów medycznych stanowiących przedmiotu sprzedaży.

Osoba upoważniona do kontaktu z Nabywcami – Krzysztof Poncyliusz tel. 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.11.2023r.  w formie elektronicznej na adres:  zamowienia@zozursynow.pl.

czwartek 9 listopada, 2023

 Sprzedaż używanych urządzeń i aparatów  medycznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów informuje, że prowadzone jest postępowanie w formie negocjacji  sprzedaży  urządzeń i aparatów  medycznych stanowiących  własność Zakładu.

 

Zainteresowani mogą umówić się na osobiste  obejrzenie urządzeń i aparatów medycznych stanowiących przedmiotu sprzedaży.

Osoba upoważniona do kontaktu z Nabywcami – Krzysztof Poncyliusz tel. 509-778-525 w godz. 9-14.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.11.2023r.  w formie elektronicznej na adres:  zamowienia@zozursynow.pl.

piątek 27 października, 2023

Konkurs na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 ogłasza konkurs ofert zapraszając do udziału w nim zainteresowanych :

  1. Przedmiotem konkursu jest realizacja programu promocji zdrowia ”ZDROWY UCZEŃ ” zwana dalej „Programem” na terenie Dzielnicy Warszawa Ursynów i dotyczy 3478 uczniów.

 

Oferty należy składać do 10 listopada 2023 roku godzina 13:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora, pok. Nr 1 – Sekretariat Dyrektora.

 

poniedziałek 16 października, 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EMG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań  elektromiograficznych z możliwością składania ofert częściowych
(Pakiet I / Pakiet II)

Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty w zakresie obydwu pakietów .

Numer sprawy = SPZOZ.RUM.7043/2023

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 22, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00. Pracownikiem uprawnionym
do kontaktu z oferentami jest Marta Karolczak tel. 22 334 46 15

Czas trwania umowy 3 lata od dnia jej zawarcia.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i szczegółowych warunków konkursu ofert

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych
w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 27 października 2023 r. do godziny 8:30 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 października 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursu.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

Warszawa, dnia  16 października 2023 r.

Dyrektor SPZOZ Warszaw-Ursynów

poniedziałek 2 października, 2023

Zaproszenie do składania ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13 zaprasza do składania ofert na prowadzenie działań profilaktycznych: konsultacji i badań diagnostycznych dla uczestników pikniku ” Na Zdrowie” organizowanego przez Urząd Dzielny Ursynów w dniu,który odbędzie się 07 października 2023 roku al.KEN 61.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 19, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 33 44 610 wew. 105

Oferty należy składać do dnia 05.10.2023 roku do godz. 12.00 na adres email: marketing@zozursynow.pl.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Anna Dymińska.

czwartek 28 września, 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań EMG

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań  elektromiograficznych z możliwością składania ofert częściowych
(Pakiet I / Pakiet II)

Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty w zakresie obydwu pakietów .

Numer sprawy = SPZOZ.RUM.6365/2023

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 22, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 33 44 615 Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Marta Karolczak tel. 22 33 44 615.

Czas trwania umowy 3 lata miesięcy od dnia jej zawarcia.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i szczegółowych warunków konkursu ofert

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 12 października 2023 r. do godziny 8:30 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 października 2023 r. o godz 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursu.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

Warszawa, dnia  28 września 2023 r.

Dyrektor SPZOZ Warszaw-Ursynów

czwartek 21 września, 2023

SPZOZ.U/6407/2023 – Program promocji zdrowia „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18-19 roku życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizację programu promocji zdrowia „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18-19 roku życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu (specyfikacja istotnych warunków), pobrać obowiązujący formularz ofertowy oraz projekt umowy:

– osobiście w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, pok. Nr 20, tel. 22 33 44 610 wew. 104

– ze strony internetowej Zakładu www.zozursynow.pl

Oferty należy składać do dnia 29.09.2023 roku do godz. 12.00 w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora, pok. Nr 1.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Agnieszka Górnicka.

 

Aktualizacja z dnia 04.10.2023

Dodanie załącznika nr 5 z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej

czwartek 31 sierpnia, 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elektromiograficznych z możliwością składania ofert częściowych (Pakiet I / Pakiet II) .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)

 

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań  elektromiograficznych z możliwością składania ofert częściowych
(Pakiet I / Pakiet II)

 

Wykonawca jest uprawniony do złożenia oferty w zakresie obydwu pakietów .

 

Numer sprawy = SPZOZ.RUM.5639/2023

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 22, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów,
ul. Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-52-14 Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Marta Karolczak tel. 22 641-52-14 w.36.

 

Czas trwania umowy 3 lata miesięcy od dnia jej zawarcia.

 

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i szczegółowych warunków konkursu ofert

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 8 września 2023 r. do godziny 8:30 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2023 r. o godz 9:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursu.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

Warszawa, dnia  31 sierpnia 2023 r.

Dyrektor SPZOZ Warszaw-Ursynów

 

środa 14 czerwca, 2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

z siedzibą w Warszawie, ul. Zamiany 13

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

Numer sprawy = SPZOZ.RUM.3948/2023

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się oraz odebrać formularze ofertowe w pokoju nr 22, w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul Zamiany 13, od pn. do pt. w godz. od 8:00 do 14:00, numer tel. 22 641-5214 Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Marta Karolczak tel. 22 641-5214 w.36.

Czas trwania umowy 36 miesięcy od dnia jej zawarcia.

W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę do Komisji Konkursowej. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i szczegółowych warunków konkursu ofert

Zastrzegamy sobie prawo negocjacji cen oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. Konkurs unieważnia się w myśl art 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, na formularzach ofertowych w Sekretariacie SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13 od pn. do pt. w godz. 9:00-15:00, w terminie do dnia 27 czerwca 2023 r do godziny 8:30 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie SPZOZ Warszawa-Ursynów, w sali konferencyjnej na parterze.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia. Po dokonaniu rozpatrzenia ofert ogłoszone zostanie rozstrzygniecie konkursu.

Oferentowi przysługuje prawo złożenia środków odwoławczych wyrażonych w art 152-154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia.

Oferent jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

Warszawa, dnia 14 czerwca 2023 r.

Dyrektor SPZOZ Warszaw-Ursynów

Magdalena Banach

wtorek 30 maja, 2023

Najem powierzchni użytkowej

Samodzielny Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych usytuowanych w przychodniach przy ul. Romera 4 i ul. Na Uboczu 5 w Warszawie.

 

Przedmiotem konkursu jest najem powierzchni użytkowych usytuowanych w przychodniach Zakładu przy ul. Romera 4 i ul. Na Uboczu 5 w Warszawie. Lokale przeznaczone są na świadczenie usług stomatologicznych. Łączna powierzchnia najmu wynosi 66,55 m²,w tym:

– gabinet w przychodni przy ul. Romera 4 – 49,45 m²

– gabinet w przychodni ul. Na Uboczu 5 – 17,1 m²

 

Oferty należy składać do 14.06.2023 do godziny 8:30 w siedzibie Zakładu tj. Warszawa ul. Zamiany 13 w pokoju nr 1 – sekretariat Dyrektora.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z czytelnym oznaczeniem „NIE OTWIERAĆ do dnia 14.06.2023r. o godz. 9.00, oferta w konkursie na najem powierzchni użytkowych w przychodniach przy ul. Romera 4 i ul. Na Uboczu 5”.

 

Zawarcie umowy z Oferentem wyłonionym w drodze konkursu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej.

Zakład zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wybierania którejkolwiek z ofert.

poniedziałek 10 kwietnia, 2023

SPZOZ.U.2085/2023 Zawiadomienie o realizacji programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować o wyłonieniu wykonawców realizujących programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń” w roku 2023.

środa 22 marca, 2023

SPZOZ.U.2085/2023 realizacje programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów zaprasza do składania ofert na:

realizacje programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu (specyfikacja istotnych warunków), pobrać obowiązujący formularz ofertowy oraz projekt umowy:
– osobiście w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, pok. Nr 24, tel. 22 641 -29- 94 wew. 23;
– ze strony internetowej Zakładu www.zozursynow.pl

Oferty należy składać do dnia 31.03.2023 roku do godz. 13.00 w siedzibie SPZOZ Warszawa Ursynów ul. Zamiany 13, Sekretariat Dyrektora, pok. Nr 1.