SPZOZ ikona
Portal Pacjenta ikona Portal PacjentaZaloguj się Laboratorium ikona Laboratorium UCZ Szpital ikona UCZ Szpital Tłumacz Migowy Tłumacz Migowyonline
contrast icon font size icon
Standard Organizacji Teleporad logo

Standard Organizacyjny Teleporad

Standard organizacyjny teleporady w ramach udzielanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów.

Użyte określenia poniżej oznaczają:

 • osoba udzielająca teleporady – lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ;
 • świadczeniodawca POZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów (SPZOZ Warszawa Ursynów);
 • teleporada – świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ Warszawa – Ursynów świadczone są usługi zdrowotne w bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz zdalnej (teleporady).

 

Standard organizacyjny teleporady:

 

 1. Teleporada udzielana jest w formie rozmowy telefonicznej.

 

 1. Istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 

 1. Termin teleporady umawiany jest przez Pacjenta telefonicznie bądź osobiście w rejestracji danej placówki, w której będzie udzielana teleporada. Numery telefonów pod którymi można ustalić termin teleporady dostępne są na stronie internetowej świadczeniodawcy – www.zozursynow.pl

 

 1. W celu udzielenia teleporady lekarz POZ dzwoni do pacjenta w dniu i o godzinie wcześniej umówionej przez Pacjenta (w związku dużą ilością udzielanych świadczeń margines czasowy względem umówionego terminu wynosi +/- 60 min). Teleporada zostaje anulowana w przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut przez osobę udzielającą teleporady.

 

 1. Osoba udzielająca teleporady przystępuje do jej realizacji po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości Pacjenta na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej i/lub deklaracji wyboru POZ Pacjenta.

 

 1. W przypadku konieczności udzielenia porady lekarskiej w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, ustalany jest termin wizyty Pacjenta w przychodni (dzień i godzina). Pacjent jest bezpośrednio informowany przez lekarza o ustalonym terminie wizyty lub za pomocą SMS z rejestracji poradni.

 

 1. W trakcie teleporady Pacjent ma możliwość uzyskania:
 • e-Recepty,
 • e-Skierowania,
 • e-Zla (elektronicznego zwolnienia lekarskiego),
 • e-Zlecenia na wyroby medyczne,
 • skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe.

 

 1. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmując świadczenia udzielane:

– w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:

– o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia                         15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583 i 830),

– związanych z wydaniem zaświadczenia,

– podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r.              o podstawowej opiece zdrowotnej,

– w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

– w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

– dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

– z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r.  w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2022 r. poz. 382 i 383),

 

 1. Sposób realizacji e-Recepty.

e-Recepta wystawiana jest podczas udzielania świadczenia w trybie stacjonarnym lub teleporady. Do każdej wystawionej e-recepty generowany jest  4-cyfrowy kod dostępu umożliwiający zrealizowanie e-recepty w aptece. Pacjent może otrzymać kod dostępu na wydruku, w wiadomości sms, lub pocztą elektroniczną. Informacje o wystawionej recepcie z kodem dostępu widoczne są w Portalu Pacjenta dostępnym pod adresem internetowym: euslugi.zozursynow.pl, oraz w portalu IKP (Internetowe Konto Pacjenta) dostępnym pod adresem: pacjent.gov.pl Pacjent może złożyć zamówienie na receptę poprzez osobiste stawienie się w placówce, telefonicznie, bądź wysłaniem zamówienia przez Portal Pacjenta w zakładce „Recepty” dostępnym pod adresem internetowym: euslugi.zozursynow.pl

 

 1. Sposób realizacji e-skierowania.

e-Skierowanie wystawiane jest  podczas udzielania świadczenia w trybie stacjonarnym lub teleporady. Do każdego e-skierowania generowany jest 4-cyfrowy kod dostępu.  Na konsultację do lekarza specjalisty lub badanie możesz się zapisać:

 • telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz PESEL
 • osobiście – wówczas pokazujesz w rejestracji:
  • e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby przychodnia mogła go zeskanować, i podajesz swój  PESEL
  • e-skierowanie w aplikacji mojeIKP.

Skierowanie może być zrealizowane na terenie całego kraju. Informacje o wystawionym e-Skierowaniu z kodem dostępu widoczne są w Portalu Pacjenta dostępnym pod adresem internetowym: euslugi.zozursynow.pl w zakładce „Dokumentacja”, oraz w portalu IKP (Internetowe Konto Pacjenta) dostępnym pod adresem: pacjent.gov.pl

 

 1. Sposób realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne.

e-Zlecenie wystawiane jest  podczas udzielania świadczenia w trybie stacjonarnym lub teleporady. Do każdego e-Zlecenia generowany jest numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

 

 1. Sposób realizacji zlecenia badań dodatkowych w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Zlecenie badań laboratoryjnych lub obrazowych następuje podczas wizyty
w trybie stacjonarnym lub teleporady. W przypadku zlecenia do laboratorium pacjent zgłasza się do punktu pobrań w dowolnej placówce Zakładu. W przypadku zlecenia badań obrazowych, pacjent zgłasza się do rejestracji w zależności od rodzaju:

– RTG – pacjent w rejestracji stawia się osobiście, badania wykonywane są na     bieżąco,

– USG – pacjent zgłasza się do rejestracji osobiście lub telefonicznie i ustala   termin wykonania badania,

– TK – pacjent zgłasza się do rejestracji osobiście lub telefonicznie i ustala termin wykonania badania.

 

 1. Możliwości założenia przez pacjenta konta w Portalu Pacjenta w SPZOZ Warszawa-Ursynów.

Portal Pacjenta został stworzony, by ułatwić i usprawnić proces kontaktu Pacjenta z naszą placówką medyczną. Portal Pacjenta dostępny jest pod adresem: euslugi.zozursynow.pl

W celu założenia konta na Portalu Pacjenta należy wejść w opcję „Utwórz nowe konto”, podać pesel oraz adres e-mail, na który wysłany zostanie link  aktywacyjny umożliwiający dalszą rejestrację. Po kliknięciu w link, pacjent zostanie przeniesiony do formularza na portalu pacjenta gdzie należy uzupełnić pozostałe dane i postępować według wyświetlanych komunikatów.

W sytuacji, gdy pacjent jest już pacjentem Zakładu i znajduje się w bazie danych, aktywacja konta następuje po osobistym stawieniu się pacjenta w dowolnej rejestracji przychodni i potwierdzeniu danych osobowych.

 

 1. Możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Internetowe Konta Pacjenta dostępne jest pod adresem: pacjent.gov.pl.

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia informacje o przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty
w przychodni lub poradni. Poprzez IKP pacjent może:

 • otrzymać e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że poda swój numer telefonu lub adres e-mail
 • wykupić leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji
 • udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków
 • ma dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia
 • odebrać kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)
 • odebrać e-skierowanie
 • sprawdzić wynik testu na koronawirusa
 • złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Logowanie do IKP następuje poprzez profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Można też zalogować się przez bank PKO BP, jeśli pacjent posiada konto internetowe iPKO lub Inteligo.

Więcej informacji na stronie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

 

Warszawa, 26.10.2022 r.